Østfold Ishockeykrets blir en del av Region Viken Øst

Som kjent har det i lang tid pågått en prosess hvor nivå 2 (kretser og region) har blitt vurdert og diskutert og både oppgaver, ressurser og geografisk inndeling har vært tema underveis. Ved flere møter med kretsene/region har problemstillingen blitt diskutert.

Styret i NIHF har i møte 25. februar 2019 fattet følgende vedtak:

 1. Kretsene endrer navn til regioner.
 2. Det etableres 6 regioner:
  a. Nord (Finnmark, Troms, Nordland)
  b. Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal)
  c. Sørvest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder)
  d. Viken vest (Telemark, Vestfold, Buskerud, Asker og Bærum)
  e. Innlandet (Hedmark, Oppland, Akershus nord)
  f. Viken øst (Oslo, Østfold, Akershus sør/øst)
 3. Det gjennomføres en prosess som inntatt i saksfremlegg.

Sammenslåingen gjelder fra 1. august 2019.

Tentativ framdriftsplan
 Innen 20. mars skal følgende kretser oppnevne to representanter hver til interimsstyre: Hordaland, Rogaland, BTV, Østfold, Oslo, Hed/Opp. Akershus må stille med to representanter til tre ulike regioner.
 Innen 15. april avholdes første møte i ny region der det etableres et interimsstyre. NIHF bli med i interimsstyrene og tar initiativ til møtet.
 Tidsplan for prosess i hver enkelt region skal være klar innen 1. mai
 Innen utgangen av mai skal kretsene avholde sine Ting (som ordinære Ting), men innholdet kan bli påvirket av prosessen.
 Prosessen videre vil være ulik for hver region, og det må sannsynligvis avholdes ekstraordinære kretsting i flere kretser i løpet av høsten 2019/vinter 2020.

Ved spørsmål, ta kontakt med kretsleder. Kontaktinfo her.